Att bo i BRF Morkullan 19 – skyldigheter och ordningsregler

Tillsammans äger medlemmarna denna fina fastighet som innefattar lägenheter, mark, tvättstuga, gemensamma utrymmen och lokaler. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att det är tryggt och trevligt att bo här. Därför har vi tagit fram nedanstående regler.

Allmän aktsamhet
Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för drift, underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt. Se även till att dörrarna går igen efter dig, för att undvika att utomstående kommer in.

Upptäcker du skador på gemensamma utrymmen ska dessa felanmälas till DRIFTIA. Kontaktuppgifter för felanmälan finns anslagna i respektive port och på föreningens hemsida www.morkullan19.se

 Frid nattetid
Även om ljudisoleringen mellan lägenheterna och mellan de olika våningsplanen är tillfredställande är det bra att tänka på att dämpa ljuden under tidig morgon, sen kväll och natten. Låt inte radio, tv eller stereo stå på för högt. Det gäller speciellt sommartid, då många har sina fönster öppna. Normalt skall “frid råda” både inomhus och på gårdarna mellan 22:00 – 07:00. Under helger gäller 22:00 – 09:00. Om ni har planerat att ha fest eller annat samkväm som medför högre ljudnivå än normalt, bör grannarna informeras i god tid innan festen. Om ni har egen tvättmaskin och torktumlare så undvik att använda dem nattetid.

Behöver du borra, spika eller utföra annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende. Tänk på att inte börja för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen. Borrning är endast tillåten på följande tider: måndag – fredag kl. 08.00 – 19.00, lördag och söndag kl 09.00 – 18.00. Glöm inte att informera dina närmaste grannar vid en omfattande renovering.

Grillning & Rökförbud
Flera medlemmar kan vara känsliga för tobaksrök och grillos. Därför är all grillning förbjuden på samtliga balkonger förutom de balkonger som ligger högst upp. Grillning är tillåten på gården. Om du planerar att “boka” gårdens grill för privat fest; var vänlig informera om detta genom att sätta upp lappar på våra anslagstavlor.

Det råder rökförbud i trappa, hiss, källare och gemensamma utrymmen. Tobaksrökning bör om möjligt undvikas på balkongerna och är förbjuden i allmänna utrymmen. För att undvika att rök kommer in i dina grannars lägenheter och i trappuppgången bör du se till att portar och dörrar är stängda. Självklart kastas inte fimpar på gemensamma områden eller utanför porten.

Fritt utrymme i trapphus, källare och vinden
På grund av brandsäkerheten är det förbjudet att ställa personlig egendom utanför anvisat område. Både port, trappuppgång och källargångar måste hållas rena och framkomliga. Börjar det brinna är trappan er väg ut. Därför måste också alla cyklar och barnvagnar låsas in i respektive förråd. Under vinterhalvåret ska cyklar som inte används placeras i eget förråd.

Du är personligen skyldig att ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet. Testa funktionen regelbundet.

Soprum och grovsoprum
Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs, och att endast hushållssopor slängs i kärlen i soprummet.

För källsortering hänvisar vi dels till vårt grovsoprum samt dels till kommunala återvinningsstationer, återvinningscentraler och miljöstationer. Föreningen har ett grovsoprum och där finns information vad du får och inte får kasta. Där är det inte tillåtet att slänga följande:

  • Vitvaror som kyl, frys, spis, diskmaskiner osv
  • Stora möbler som inte går ner i kärlen, såsom soffor, sängar, matbord,
  • Lösningsmedel, kemikalier eller frätande ämnen (thinner, ammoniak, råttgift)
  • Byggavfall, plankor, köksinredning, garderober, gamla toalettstolar
  • Målarfärg, målarfärgsburkar, kemikalier
  • Julgranar, syra-batterier

Förändringar, renoveringar och underhåll av lägenheten
Om du planerar väsentlig förändring i lägenheten måste du alltid inhämta tillstånd från styrelsen. Med väsentlig förändring avses åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan, t.ex. ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bl.a. avlopp, värme eller vatten samt ventilation. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Ska tvätt- eller diskmaskin installeras, måste en fackman göra detta. Är du osäker på vad som räknas som väsentlig förändring, kontakta styrelsen.

Du är själv ansvarig för lägenhetens underhåll. Till underhållet räknas alla inre reparationer som t.ex. målning, tapetsering och liknande. Rensning av vattenlås och golvbrunnar hör också till ditt ansvarsområde. Däremot är det föreningen som har ansvar för värme och ventilation. Mer information finns i föreningens stadgar.

 Uthyrning i andra hand
Andrahandsuthyrning är endast tillåten efter ett skriftligt beviljande från styrelsen. Ansökan lämnas till styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Ansökan skall lämnas in till styrelsen i god tid innan andrahandsupplåtelsen ska börja gälla. Styrelsen lämnar skriftligt svar senast 2 månader efter att ansökan inkommit till styrelsen. Giltiga skäl för medgivande är t.ex. arbete/studier på annan ort eller provsammanboende. Andrahandsuthyrning beviljas i max 12 månader. En kopia på andrahandsuthyrningen ska alltid lämnas in till styrelsen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd.

Kom ihåg att det alltid är du som bostadsrättshavare som är ansvarig för din lägenhet och för förpliktelserna gentemot bostadsrättsföreningen, aldrig andrahandshyresgästen. Missköter sig andrahandshyresgästen drabbas bostadsrättshavaren. Föreningen tillämpar en restriktiv andrahandsuthyrning. I princip medges endast sådan då föreningen är skyldig till det enligt bostadsrättslagen. Detta på grund av att vi är en liten förening, som vid för många andrahandsuthyrningar får det svårt att fungera.

Balkonger
Det är som ovan nämnts inte tillåtet att grilla på balkongerna, med undantag för de balkonger som ligger högst upp. Det är heller inte tillåtet att skaka mattor från balkongerna. Om du har en blomlåda på balkongräcket så får denna inte vara monterad på ett sätt att det finns olycksrisk om den faller ner. Antingen måste den sitta på insidan eller vara fastmonterad i räcket. När du vattnar tänk gärna på dina grannar på gården.

Husdjur
Har man husdjur ska man se till att dessa inte stör eller förorenar. Husdjur får inte utgöra en sanitär olägenhet. Tänk även på att det finns allergiker i huset som vill kunna ha fönstren öppna.

Tvättstuga & gymmet
Det finns två tvättmaskiner, ett torkskåp, torktumlare och mangel. Till tvättstugan ingår en nyckel och kolv för bokning på tavlan som sitter utanför tvättstugan. Varje lägenhetsinnehavare har eget ansvar för detta. Nyckelkolven överlämnas i samband med lägenhetsförsäljning. Saknar du nyckelkolv får du själv ta kontakt med tidigare lägenhetsinnehavare eller köpa en ny via DRIFTIA. Vänligen parkera kolven om Du/Ni tar uppehåll i att använda tvättstugan. Obs! Bokning av tvättstugan görs endast med kolv, alltså inga tapebitar eller lappar.

Respittiden för tvättstugan är 30 minuter. Detta innebär att om du är mer än 30 minuter sen från starttiden, står tvättiden till förfogande för annan medlem i föreningen. Din tvätt- och torktid är slut när tiden är slut och nästa tvättid börjar.

I gymmet får inte stång, hantlar och vikter etc. släppas i golvet eftersom det riskerar att skada såväl golvet som utrustningen samt medför oljud. Efter avslutad motion ska utrustningen placeras på sin plats. Inga vikter får kvarlämnas på stången eftersom det får till följd att den böjs och dess funktion avsevärt försämras.

Det är rätt vanligt med irritation över hur vissa medlemmar agerar i tvättstugan och gymmet. Vi har alla olika nivåer för vad vi tycker är ok. Därför är uppmaningen: försök alltid se till att hålla de gemensamma utrymmena extremt snygga och följ anvisningarna till punkt och pricka. Anvisningarna finns i respektive lokal. Regeln är att lämna alla gemensamma utrymmen som du själv vill ha dem när du kommer.

Årsstämma & städdagar
Du har självklart rätt att göra din stämma hörd på föreningens årsmöten och extrastämmor. Som medlem har du både yttrande- och rösträtt. Varje lägenhet har dock enbart en röst oavsett hur många som äger lägenheten.

Varje år anordnas gemensam höst- och vårstädning där du förväntas delta. Vi städar runt huset och på grillplatsen samt på vind och i gemensamma utrymmen. Anslag sätts upp i portarna inför dessa städdagar som brukar avslutas med grillning och samvaro.

Hemförsäkring
Som medlem bör du hålla egendomen i din lägenhet försäkrad via en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Detta tillägg täcker eventuella skador på den egendom du är skyldig att underhålla enligt föreningens stadgar. Inte skada på annans lägenhet eller gemensamt utrymme vid av medlemmen orsakat t.ex. vattenläckage.

Vi är en liten förening. Säg därför gärna till direkt om du ser någon som inte är helt införstådd med vad som gäller. Dessa regler gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan omfattar även övriga familjemedlemmar, andrahandshyresgäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

Vad händer om skyldigheterna och ordningsreglerna inte följs?
Om någon medlem i bostadsrättsföreningen bryter mot reglerna kommer styrelsen först att an­moda
medlemmen att följa reglerna.

Om medlemmen inte vidtar rättelse, kan föreningen komma inleda ett förfarande om förverkande av medlemmens nyttjanderätt till sin lägenhet och/eller om uteslutning av medlemmen ur föreningen.

Tack för att du följer och respekterar våra anvisningar och regler!

/Styrelsen